...

Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok života

Charles Chaplin

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Na Slovensku sú jej zásady zakotvené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čo je finančná sloboda?

Finančná sloboda znamená možnosť voľby. Finančne nezávislý človek chodí do práce nie z ekonomickej nutnosti, ale preto, že ho to baví.
Je to stav, keď máme dostatok aktív, ktoré generujú pasívny príjem.

Kto je OVB?

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je dcérska spoločnosť nemeckej OVB Holding AG. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1993.

OVB je lídrom v oblasti finančného sprostredkovania a nositeľom najsilnejšej značky v znalosti a tradícii. Stará sa takmer o milión klientov a spravuje viac než 2 milióny zmlúv. Disponuje najpočetnejšou sieťou kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov a najväčším kmeňom klientov.

Osvete vo finančnej gramotnosti sa v OVB venujeme už 28 rokov. Posledných jedenásť rokov organizujeme na základných školách projekt Moja Família. Považujeme za svoju profesionálnu povinnosť pomáhať zlepšovať finančnú gramotnosť aj na stredných školách. Preto sme vytvorili projekt Finančná Sloboda.

OVB si zakladá na dlhodobom komplexnom finančnom sprostredkovaní s vysokou pridanou hodnotou.

certifikovaných lektorov
0
tried
0
škôl
0
študentov
0

Svet financií môže byť jednoduchý, zrozumiteľný a zábavný.

Certifikovaní lektori CSR projektu Finančná gramotnosť s OVB (projekt spoločenskej zodpovednosti OVB Allfinanz Slovensko) hrajú aj v školskom roku 2023/2024 hru Finančná sloboda na vybraných školách. Pozrite si o nej klip:

Aktuality

Odborne

Hru moderujú certifikovaní lektori Finančnej slobody, spolupracovníci OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorí absolvovali viacdňovú odbornú prípravu.

Legislatívne

Obsah hry vychádza z odporúčaní Ministerstva školstva SR.

Kvalifikovane

Hra prináša škole spôsob, ako kvalifikovane naplniť požiadavky Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Atraktívne a hravo

Škola atraktívnou hrou.

Zážitkovo a efektívne

Využívanie zážitkovej pedagogiky na efektívne vyučovanie finančnej gramotnosti.

Flexibilne

Možnosť prepojiť hru s vyučovacími osnovami.

Zadarmo

Za hru škola ani študenti neplatia nič – prináša ju OVB Allfinanz a. s. v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti.

Realisticky

Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok.

Vzťahovo

Hra slúži aj na budovanie vzťahov – ako teambuilding.

Výhody pre žiakov

Hra svojím charakterom rozvíja a zvyšuje úroveň finančnej gramotnosti hráčov.
Jedným zahraním hry získa hráč 30 rokov finančných skúseností a môže sa lepšie starať o svoje peniaze.
Hráč si osvojí pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, ako správne narábať s peniazmi.
Hráč si uvedomí hodnotu peňazí: kupujem si len to, čo potrebujem.
Hráč sa naučí stanoviť si svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť (dovolenka, vzdelanie detí, …).
Hráč rozpozná chyby vo finančnom rozhodovaní a naučí sa im v reálnom živote vyhýbať, napr. zbytočne sa nezadlžovať.
Hráč zistí, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zabezpečiť.
V hre je pozorovateľné úžasné napredovanie hráčov v oblasti finančného plánovania a zabezpečenia sa na dôchodok/rentu.
Teoretické vedomosti sa hráčom premietnu do praxe.
Hráči aj vďaka udalostiam v hre dokážu pochopiť, aké to bude mať dôsledky na budúcnosť.
Hráči dokážu vďaka tejto hre správne vyhodnotiť, ktoré produkty slúžia na naplnenie konkrétnych cieľov.
Hráči vidia rozdiely vo výnosnosti krátkodobých, strednodobých a dlhodobých produktov.
Hráči vďaka tejto hre začnú vnímať starostlivosť o financie racionálne a nenechajú sa ovládať emóciami.
Previous slide
Next slide

Povedali o nás

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.