...

Právna doložka

Vstupom na túto internetovú stránku www.financnagramotnost.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej „internetová stránka“), jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania internetovej stránky spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukučínová 8, 832 48 Bratislava, IČO: 31 361 358, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4597/B (ďalej ako „OVB“) a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. OVB si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na internetovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto internetovú stránku.

Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť OVB.  

Internetová stránka je chránená zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je OVB. Publikovanie informácií a materiálov na tejto internetovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu, nie na komerčné účely a akékoľvek iné použitie podlieha predchádzajúcemu súhlasu OVB.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s Autorským zákonom a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.

Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom, alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami OVB. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto internetovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť OVB nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na internetovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

OVB je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Údaje uverejnené na internetovej stránke majú najmä informatívny charakter a OVB nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke nemá charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi OVB a používateľom internetovej stránky, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly OVB a za tieto OVB nenesie žiadnu zodpovednosť, ani ich nespravuje.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.