...

Finančná sloboda

OVB Allfinanz Slovensko a. s. pripravila exkluzívne pre slovenský finančný trh stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov. Počas hry s moderátorom sa 6 – 30 účastníkov stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.

Priebeh hry

Každý hráč dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov, ktorému pomáhajú plniť si svoje ciele. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty a čelia rôznym nástrahám života.

Hráč sa musí naučiť svojej rodine poradiť v rôznych životných situáciách. Financie sú predsa dôležitou súčasťou života, hoci často skrytou za dverami domácnosti.

Dôležité je vedieť si vybrať si spomedzi náhodne sa vyskytujúcich finančných príležitostí, udržovať platobnú disciplínu, približovať sa svojim cieľom a kompenzovať riziká, ktoré život prináša.

Lektori

Hru Finančná sloboda si s Vami zahrajú kvalifikovaní lektori – moderátori Finančnej slobody. Je to skupina spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorí absolvovali viac-dňovú odbornú prípravu a ďalšie rozvojové aktivity zamerané na efektívnu realizáciu tejto hry. Lektor pri hre dodržiava Kódex certifikovaného lektora Finančnej slobody OVB.

Čo hra Finančná sloboda prináša?

V hre Finančná sloboda sú produkty veľmi podobné reálnym produktom dostupným na našom trhu. Preto hráč pri rozhodovaní môže použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč vie aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry.

Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny, ktorými sú:

  1. nadobudnúť vlastnú nehnuteľnosť na bývanie.
  2. dosiahnuť veľký cieľ rodiny, napr. zaplatiť vzdelanie detí, dopriať si krásnu dovolenku, kúpiť si chatu, resp. druhú nehnuteľnosť, …
  3. dosiahnuť cieľ najväčší a najpodstatnejší – finančnú nezávislosť rodiny do veku 60 rokov rodičov.
Každoročné kvalifikačné stretnutie certifikovaných lektorov

Zapojenie škôl do projektu Finančná sloboda prináša školám prestíž a žiakom či študentom nevšedný zážitok a nové spôsoby myslenia v oblasti financií. Každému účastníkovi prinesie cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní.

Slovenskú „modrú“ verziu pôvodnej hry Finančná sloboda môže v rámci CSR projektu na Slovensku používať len spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. Do roku 2025 má spoločnosť OVB exkluzívnu licenciu na používanie tejto hry na Slovensku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.