...

Slovník

a

Akcia
Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti likvidáciou. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.
Americká hypotéka
Je to úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa môže na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.
Anuitné platby, anuitné splátky
Anuity sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok, na konci naopak istina.

b

Banka
Je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.
Bankrot
Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.
Bežný účet
Je bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

c

Cash back
Je spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu. Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.
Cenník, sadzobník poplatkov
Dokument, v ktorom sú uvedené poplatky za produkty a služby finančnej inštitúcie.
Cenný papier
Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný, t. j. dematerializovaný cenný papier).
Charge karta
Je druh úverového produktu naviazaného na platobnú kartu. Držiteľ takejto karty vykonáva, podobne ako pri kreditnej karte, počas daného obdobia, zvyčajne 1 mesiaca, transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu. Na konci obdobia však musí na rozdiel od kreditnej karty uhradiť celý dlh a nemá možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach.
Chudoba, hmotná núdza
V Slovenskej republike pojem chudoba nie je legislatívne definovaným pojmom. Za jeho synonymum možno považovať pojem hmotná núdza. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum, ustanovené osobitným predpisom (zákon o životnom minime) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. S chudobou súvisia aj všeobecné pojmy: sociálne minimum a existenčné minimum, ktoré nie sú oficiálne zadefinované a ani legislatívne upravené.
Číslo bankového účtu
Je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. V slovenských podmienkach sa skladá z troch častí: predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo), základné číslo účtu (maximálne 10-miestné číslo), identifikačného kódu banky (presne 4-miestne číslo). Predčíslie nemusí byť súčasťou čísla bankového účtu. Popísaná skladba čísla účtu je starý formát účtu, ktorý sa od 1.2.2014 zmenil na IBAN v súvislosti s prechodom na systém SEPA.
Čistá mzda (netto)
Ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie, dostaneme čistú mzdu.
Čistý majetok
Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok), mínus to, čo osoba dlhuje (záväzky).

d

Daň
Je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.
Debetná karta
Umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného zostatku.
Devíza
Je pohľadávka znejúca na cudziu menu v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú uložené na účet v banke.
Disponibilný zostatok
Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.
Diverzifikácia rizika
Stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom širokého portfólia investícií.

e

Elektronické bankovníctvo
Je jeden z najmodernejších bankových produktov, ktorý umožňuje klientom banky uskutočňovať určité druhy bankových operácií priamo zo svojho počítača bez toho, aby klient musel navštíviť banku, pričom máte svoje finančné prostriedky 24 hodín denne k dispozícii.
Elektronický prevod prostriedkov
Bezhotovostný prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického prenesenia hotovosti.
ePay
Po kliknutí, na ikonu e-Pay sa zobrazí už vyplnení platobný príkaz, ktorý stačí iba schváliť. Táto služba umožňuje kupujúcemu platiť prostredníctvom služby Internet Banking. Tovar si môžete objednať a zaplatiť z pohodlia svojho domova. Výhodou tejto platby je rýchlosť a jednoduchosť spracovania transakcie. Po zadaní platby sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka. Nemusíte si už dávať zasielať tovar na dobierku.

f

Finančná gramotnosť
Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.
Finančný agent
Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.
Finančný trh
Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

g

Garančný fond investícií
Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby. V súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 EUR.
GSM banking
Je bankovníctvo uskutočňované prostredníctvom mobilného telefónnu. Banka do telefónnu nahrá vlastnú bankovú aplikáciu, ktorá sa zobrazí v menu telefónnu. Prístup k tejto aplikácii je chránený bankovým PIN, ktorý sa nazýva BPIN. Následne stačí listovať v menu aplikácie a vybrať niektorú zo základných služieb. Informácie o vami vybranej službe získate formou textovej správy na mobilný telefón, alebo formou e-mailu do e-mailovej schránky, ktorá je predtým definovaná. Všetky dáta sú šifrované a každý mobilný telefón je vybavený bezpečnostným čipom, ktorý v kombinácii s PIN kódom jednoznačne klienta identifikuje. Bezpečnosť je zaručená aj viacerými prístupovými heslami.

h

Home banking
Komunikácia klienta s bankou prebieha formou internetu. Na počítači, ktorý je pripojený na internet, musí byť nainštalovaný software dodaný bankou. Je bezpečnejšia ako internet banking, keďže spravujete svoj bankový účet cez Váš osobný počítač. Nevýhoda je v tom, že je potrebné inštalovať software, potrebný na pripojenie sa na Váš bankový účet a naviac nemáte k svojmu účtu pohodlný prístup z ľubovoľného miesta.
Hrubá mzda (brutto)
Je mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a dobrovoľných zrážok.
Hypotéka
Je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou.

i

IBAN (International Bank Account Number)
Medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. Prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny. Ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice a posledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.
Imprinter
Imprinter, niekedy nazývaný aj žehlička, je mechanické zariadenie, ktoré sníma z embosovanej platobnej karty vytlačené (tzn. embosované) údaje, ktorými sú číslo karty, doba jej platnosti a meno majiteľa karty. Tieto údaje sa následnej objavia na doklade o platení, ktorá sa vytlačí a zákazník (majiteľ karty) ju podpíše. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované okamžite, ale až po doručení dokumentácie (dokladu o predaji) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke. Dnes sa už používajú výnimočne.
Inflácia
O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie iba k rastu cien jednotlivých položiek. To v praxi znamená, že napríklad za 10 eur sa pri „zvýšenej inflácii“ dá kúpiť menej výrobkov ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Znížila sa jeho kúpna sila. Inflácia je teda definovaná ako znehodnotenie peňažnej jednotky, ktoré sa prejavuje trvalým rastom cenovej hladiny. Je jedným z najzávažnejších problémov, s ktorými bojujú trhové ekonomiky.

j

Jednoduchý úrok
Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

k

Kapitálový výnos
Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.
Krádež identity
Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, rodného čísla, alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.
Kreditná karta
Je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

l

Lehota splatnosti úveru
Je doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, ale zároveň rastie celková cena úveru.
Likvidita
Je schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty.

m

Majetok
Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.
Miera výnosnosti
Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eura vydelená cenou akcie 34 eur = 0,088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8 %.
Mzda
Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.

n

Náklady obetovanej príležitosti
Hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alternatívne náklady.
Nákup na splátky
Plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku.
Nepovolené prečerpanie
Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, „povolený debet“), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

o

Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky
Sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a sú spravidla súčasťou zmluvy o finančných službách. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad: definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vykonávania platobného styku, spôsob spoplatňovania poskytovaných služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne.
Obchodný plán
Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový úsek dopredu. Vytvára kritériá, meradlo úspechu, či neúspechu. Je to ideálny dokument na potvrdenie serióznosti spoločnosti a je podmienkou strednodobého až dlhodobého plánovania.
Osobný dôchodkový účet
Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

p

p. a. (Per annum)
Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.
PIN (Personal Identification Number)
Zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napr. platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.
Platobná karta
Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

r

Reálna úroková miera
Zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.
Renta
Je to pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme.
Riadenie rizík
Proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na zvládnutie straty, napr. zakúpením poistenia alebo diverzifikáciou (rozložením) investícií.

s

Sankčná úroková sadzba, sankčný úrok
V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napr. v prípade omeškania splátky), platí v banke sankčný úrok.
Splátka
Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (napr. banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.
Splátkový kalendár
Je rozpis jednotlivých splátok úveru, uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

t

Termínovaný vklad
Ide o vkladový účet, na ktorom je vopred stanovená doba uloženia peňažných prostriedkov, ktoré sa počas celej doby uloženia peňažných prostriedkov úročia úrokovou sadzbou, ktorá je spravidla výhodnejšia ako úroková sadzba na bežných účtoch.
Trvalý platobný príkaz
Sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu, pri vytvorení trvalého platobného príkazu, stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

u

Úrok
Je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.
Úroková sadzba
Je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.
Úver
Je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

v

Variabilný symbol
Je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti, súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.
Vinkulácia
Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.
Vlastné imanie
Je dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.

w

WAP banking
Komunikácia klienta s bankou prebieha prostredníctvom mobilného telefónu vybaveného technológiou WAP (Wirless Application Protocol). Jedná sa o predchodcu internet bankingu a dnes sa už táto technológia prístupu k banke nepoužíva. Pomocou mobilného telefónu a prehliadača sa používateľ dostal na zabezpečené WAP stránky banky. Po zadaní autorizačného kľúča mohol zadávať rôzne príkazy.

z

Zabezpečenie úveru
V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.
Zamestnanecký benefit
Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.
Zisk
Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.
Životná úroveň
Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú.
Životné poistenie
Samostatný druh poistenia zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkupnú hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkupná hodnota netvorí.
Zmluva
Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.