...

OVB sa zapojí do 12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week 2024

OVB Charity & CSR Slovakia, n. o. sa v termíne od 18. – 24. marca 2024 zapojí do kampane Global Money Week 2024 formou vzdelávania pedagógov a študentov základných a stredných škôl v oblasti finančnej gramotnosti pomocou stolovej hry Finančná sloboda.

Global Money Week je každoročná celosvetová kampaň, ktorá má za úlohu zvýšiť povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti. Aj vďaka nej môžu byť mladí ľudia finančne uvedomelí a postupne si osvojovať vedomosti, zručnosti, postoje a správanie potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a na dosiahnutie finančnej nezávislosti a odolnosti.

Tohtoročná téma kampane je: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Cieľom je zvýšiť povedomie, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.