...

Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.