...

Je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.