...

O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie iba k rastu cien jednotlivých položiek. To v praxi znamená, že napríklad za 10 eur sa pri „zvýšenej inflácii“ dá kúpiť menej výrobkov ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Znížila sa jeho kúpna sila. Inflácia je teda definovaná ako znehodnotenie peňažnej jednotky, ktoré sa prejavuje trvalým rastom cenovej hladiny. Je jedným z najzávažnejších problémov, s ktorými bojujú trhové ekonomiky.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.