...

Miroslav Kopernický

„V živote sa treba snažiť o dve veci: prvá – dostať to, čo chceme, a druhá – užiť si to. Iba tí najmúdrejší z ľudí dosiahnu tú druhú.“ - Logan Pearsall Smith

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.