...

Ja osobne vidím prínos pre študenta hlavne v oblasti poznávania finančných produktov na trhu, získaním základných kompetencií v procese vedenia a investovania vlastných financií.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.