...

Zuzana Čmaradová

Len skúsenosťou prichádzame k vlastnému názoru na veci. A jedine tí, ktorú sa na veci pozerajú vlastnými očami, majú vyhliadku na úspech.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.