...

Leľo Matej

Keď nevieš, naučíme ťa. Keď nemôžeš, pomôžeme ti. Keď nechceš, nepotrebujeme ťa. Tomáš Baťa

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.