...

Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.