...

Ide o vkladový účet, na ktorom je vopred stanovená doba uloženia peňažných prostriedkov, ktoré sa počas celej doby uloženia peňažných prostriedkov úročia úrokovou sadzbou, ktorá je spravidla výhodnejšia ako úroková sadzba na bežných účtoch.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.