...

Fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby. V súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 EUR.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.