...

Prínos osobný – prehĺbenie znalostí z finančnej gramotnosti. Uvedomenie si potreby analýzy a usporiadania vlastných financií. Prínos pre školu – vyučovať fin. gramotnosť konzistentne. Hra je výbornou pomôckou ako chápať peňažný a kapitálový trh prepojene a reálne.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.