...

Je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. V slovenských podmienkach sa skladá z troch častí:
predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo), základné číslo účtu (maximálne 10-miestné číslo), identifikačného kódu banky (presne 4-miestne číslo). Predčíslie nemusí byť súčasťou čísla bankového účtu. Popísaná skladba čísla účtu je starý formát účtu, ktorý sa od 1.2.2014 zmenil na IBAN v súvislosti s prechodom na systém SEPA.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.